PDA

View Full Version : Arduino 1. DIY - Arduino tiny board
 2. DIY - Arduino LCD shield
 3. CKD - Arduino DC motor PID position controller DEMO Ver
 4. Arduino - Mỗi ngày một ví dụ, từ dễ tới khó - Arduino là gì?
 5. Arduino - Mỗi ngày một ví dụ, từ dễ tới khó - Arduino UNO R3
 6. Arduino - Máy hiện sóng đơn giản - XOscillo
 7. Arduino - Mỗi ngày một ví dụ, từ dễ tới khó - VD001 - LED Blink
 8. CKD - Sưu tầm - Arduino closed-loop Stepper motor
 9. Arduino - 3D Printed Desktop CNC mill
 10. Arduino - Quadrature Encoder reader
 11. Tạo hiệu ứng ánh sáng cho góc giải trí
 12. Arduino - Lần đầu vọc với TFT LCD
 13. Dùng Arduino điều khiển step driver vexta AKD514L
 14. Một vài khái niệm cơ bản khi làm quen với Arduino #1
 15. Một vài khái niệm cơ bản khi làm quen với Arduino #2
 16. Chống nhiễu cho các input.
 17. Các giải pháp giúp tăng lượng IO cho các KIT phát triển.
 18. CKD - Hiện thị chữ lớn trên text LCD 04x20 với Arduino UNO
 19. Xin hướng dẫn - Chuông gọi hiển thị số phòng
 20. Hỏi về nguồn cấp cho Arduino
 21. Giúp đỡ lập trình Aduino thành Gamepad
 22. Raspberry Pi - Cài đặt hệ điều hành cho RPi2
 23. Raspberry Pi - Bật SSH, VNC và thiết lập IP tĩnh cho RPi
 24. Raspberry Pi - Cài đặt Blynk Local Server cho các dự án IoT tại nhà.
 25. ESP8266 - Kết nối Wifi và điều khiển từ xa với Blynk Local Server
 26. Raspberry Pi - AutoStart or StartUp program
 27. ROBOT ARDUINO dơn giản
 28. CODE ARDUINO DIY máy in phẳng epson L800
 29. Bé tập làm trạm hàn bằng Arduino
 30. Code cho chíp arduino uno để chế máy in phẳng DIY DTG A3,A4 Epson
 31. IC là gì (Mạch tích hợp là gì)
 32. IC là gì (Mạch tích hợp là gì) P2
 33. Transistor là gì (Bóng bán dẫn)
 34. ESP8266 - dùng Blynk tắt mở theo điều kiện thời gian (time schedule)