PDA

View Full Version : CODE ARDUINO DIY máy in phẳng epson L800tranhung123456
26-04-2018, 12:31:47 PM
up đoạn code arduino này cho các bạn yêu thích tham khảo cho ý kiến
quan trọng là điểm đọc encoder chuyển sang pulse cho motor (step hay servo)/* DIY DTG Arduino Uno code for Epson L800 DIY máy in phẳng UV(cẩn thận mua mực xịn nếu mua mực dỏm ; hư đầu in ráng chụi nha)
* http://www.cncprovn.com
* http://forum.cncprovn.com/forums/80-Arduino
* Created: 26/4/2018
*/

#define ENCODER_OPTIMIZE_INTERRUPTS
#include <Encoder.h>
#include <Bounce2.h>
//Khai báo chân encoder
Encoder epsonEncoder(2, 3);
//Khai báo các nút nhấn (lấy khay in ra nút 5 )(đẩy khay in vào nút 4)(in trắng 2 pass nút 6)(cảm biến nhận in nút 10 start print)
int peSignal = 10;
int inBtn = 4;
int outBtn = 5;
int passBtn = 6;

int motorEnable = 7; // enable driver(step hay servo)
int motorDirection = 8; // driver dir pin
int motorStep = 9; // driver Pulse pin

int backStop = 11; // Back or Home position

// khai báo các pulse (khoảng cách lấy khay in )ra vào
int stepperPosition;
int stepperCount;
int stepperFactor = 35;
int platenState;
int passCount;
int maxPasses;
int ejectSpeed = 550;
int homeSpeed = 750;
int maxSteps = 9000;
long platenEncoder = 260000;
int peMinEncoder = 12000;
int peMaxEncoder = 12500;
long positionEncoder = -800;
long newEncoder;
Bounce debouncer_inBtn = Bounce();
Bounce debouncer_outBtn = Bounce();
Bounce debouncer_backStop = Bounce();
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("Epson Encoder:");
pinMode(motorStep, OUTPUT);
pinMode(motorDirection, OUTPUT);
pinMode(passBtn, INPUT_PULLUP);
platenState = 1;
stepperPosition = 0;
stepperCount = 0;
passCount = 0;
pinMode(inBtn,INPUT_PULLUP);
debouncer_inBtn.attach(inBtn);
debouncer_inBtn.interval(5);
pinMode(outBtn,INPUT_PULLUP);
debouncer_outBtn.attach(outBtn);
debouncer_outBtn.interval(5);
pinMode(backStop,INPUT_PULLUP);
debouncer_backStop.attach(backStop);
debouncer_backStop.interval(5);
analogWrite(peSignal, 165);
}
void loop() {
debouncer_inBtn.update();
debouncer_outBtn.update();
debouncer_backStop.update();
int value_inBtn = debouncer_inBtn.read();
int value_outBtn = debouncer_outBtn.read();
int value_backStop = debouncer_backStop.read();
if (value_inBtn == LOW & (stepperPosition) > 0){
platenState = 2;
passCount = 0; // Reset the pass counter to 0.
}
if (value_outBtn == LOW & (stepperPosition) < (maxSteps)) {
platenState = 4;
}
switch (platenState) {
case 1:
if (value_backStop == LOW) {
epsonEncoder.write(0);
stepperPosition = 0;
platenState = 4;
break;
}
digitalWrite(motorDirection, HIGH); // Set motor to reverse
digitalWrite(motorStep, HIGH); // Take a step
delayMicroseconds(homeSpeed); // Step Speed
digitalWrite(motorStep, LOW);
break;
case 2:
if (value_backStop == LOW) {
epsonEncoder.write(0);
stepperPosition = 0;
platenState = 3;
break;
}
digitalWrite(motorDirection, HIGH);
digitalWrite(motorStep, HIGH);
delayMicroseconds(homeSpeed);
digitalWrite(motorStep, LOW);
stepperPosition--;
break;
case 3:
if (value_backStop == LOW) {
digitalWrite(motorDirection, LOW);
digitalWrite(motorStep, HIGH);
delayMicroseconds(12500);
digitalWrite(motorStep, LOW);
break;
}
newEncoder = epsonEncoder.read();
if (newEncoder != positionEncoder) {
stepperCount = newEncoder / stepperFactor;
Serial.print("Encoder = ");
Serial.print(newEncoder);
Serial.println();
Serial.print("Stepper Count = ");
Serial.print(stepperCount);
Serial.println();
Serial.println();
positionEncoder = newEncoder;
}
if (stepperCount > stepperPosition) {
digitalWrite(motorDirection, LOW);
digitalWrite(motorStep, HIGH);
digitalWrite(motorStep, LOW);
stepperPosition++;
}
if (stepperCount < stepperPosition) {
digitalWrite(motorDirection, HIGH);
digitalWrite(motorStep, HIGH);
digitalWrite(motorStep, LOW);
stepperPosition--;
}
if ((newEncoder) > peMinEncoder & (newEncoder) < peMaxEncoder) {
analogWrite(peSignal, 0);
}
if ((newEncoder) > platenEncoder) {
analogWrite(peSignal, 165);
passCount = passCount + 1;
if (digitalRead(passBtn) == HIGH){
maxPasses = 1;
}
else
{
maxPasses = 2;
}
if (passCount == maxPasses){
platenState = 4;
}
else
{
platenState = 2; // Send the platen back in for automatic 2nd pass
}
}
break;
case 4:
if (stepperPosition > maxSteps) {
platenState = 0;
}
digitalWrite(motorDirection, LOW);
digitalWrite(motorStep, HIGH);
delayMicroseconds(ejectSpeed);
digitalWrite(motorStep, LOW);
stepperPosition++;
break;
default:
break;
}
}

tranhung123456
26-04-2018, 12:41:44 PM
thêm 1 số hình của mấy tên Nga chế máy
57019
57020
57021

Trunghuong
15-06-2018, 11:45:42 PM
E đang chế máy này nhưng phần code thì e chưa hiểu được, a có thể comment giải thích sau các đoạn coder của a được không ạ. E cảm ơn

CKD
16-06-2018, 08:09:56 AM
Chưa thử đoạn code, và cũng không nắm rỏ cách vận hành. Nhưng lướt qua thì thấy có một điểm nên lưu ý.

stepperfactor là hệ số để hiệu chuẩn lại đĩa encoder và step motor cũng như cơ cấu truyền động bên ngoài cho chính xác.
Với arduino thì số thực nó chỉ lưu trữ được 2 số lẻ. Do đó khi thiết kế truyền động nên tính toán sao cho hệ số sau khi chia nó tròn được thì tuyệt vời.

Xuan Gio
21-08-2018, 05:45:18 PM
Có bác nào đang làm mà giang dở không? Không làm nữa thì thanh lý con Epson L800 em nghiên cứu thử.

@CKD
Với arduino thì số thực nó chỉ lưu trữ được 2 số lẻ ==> dùng con Uno 32bit thay cho con UNO 8 bit giai quyet duoc ma.

thuhanoi
30-10-2018, 01:53:52 PM
Code này chạy được đó