PDA

View Full Version : Họ đang nghĩ gì?bạn đang nghĩ gì?garynguyen
06-05-2014, 09:31:49 PM
Những người được nhắc đến trong trang báo này họ đang làm gì?nghĩ gì? Những người đang đọc bài này đang nghĩ gì về họ?2013
Những ngày này có ai lo lắng, buồn, vui ...đan xen không?

biết tuốt
06-05-2014, 09:51:37 PM
???? chẳng hay thí chủ vừa uống rượu ???;)