• CKD product's - made with 3D Printer

    Để gớp phần làm náo nhiệt thêm diễn đàn. Mình xin giới thiệu vài sản phẩm mình thực hiện với máy in 3D. Làm tới đâu thì show tới đó.

    Chi tiết máy:


    This article was originally published in forum thread: CKD product's - made with 3D Printer started by CKD View original post