update: lòi du dùng thêm 2 bộ hai bờ rít ms11 : 8,5nm giá 2 bộ 5.5 triẹu
card usb mach3 3t 450k, ai cần điều khiển biến tần ok 550k
tell: 01678416986