đấu nối tiếp thì NC nhe, NO nối tiếp không có tac dụng gì hết