Ngoài lề tý, bác manh mua rồi chuyển sang germany phí nhiều không bác