Mình muốn làm một con máy plasma vừa là để học hỏi vừa để trải nghiệm nên cần mua thanh răng, đồng thời cũng nhờ các bạn trên diễn đàn tận tình giúp đỡ để có thể trở thành thành viên của hội DIY máy....