Văn phong này là dịch từ bài nước ngoài, kiểu word by word, bác bán máy thì nên đầu tư Việt hóa đi ạ