Tâm thư của một thành viên diễn đàn gửi Công ty Đông Phương

Mấy em làm ơn dồn bài viết của mình vào chung 1 Topic, rồi hàng ngày huy động anh em trong công ty chăm chỉ vào đó up up để cho ontop...