Có nhiêu loại đầu cạo vậy Nhatson, hay bộ của nó có mấy cây. Món này xài sướng lắm.