Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	lgt.jpg 
Views:	1 
Size:	50.0 KB 
ID:	43780Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	lgt2.jpg 
Views:	1 
Size:	106.3 KB 
ID:	43781