21h5x rồi.
Đại ca thắng xong chi lô bán lại cho anh em với