Bạn đã làm được với step 2P thì step 5P cũng thế thôi. Đâu có khác gì?