Trước có pác nào ở thái bình nhận giơ tìm ko ra. Pác nào bít nơi quấn lại chỉ giúp ít nói với