Cần mọi người ai biết chỗ bán dao tiện ngoài hãng mr marox chỉ giùm với nhé. Tkss