có bác nào biết chỗ đúc nhôm biên dạng phức tạp chỉ em với ạ.
Em cảm ơn!