Mình đang muốn mua một hệ thống hàn tự động có thể hàn đắp vật thể tròn. nếu có bán lại cho mình.