Em đang cần xuất file NC để chạy MACH 3 từ phần mềm Es-Surfmill. Không biết anh nào ở đây từng xuất rồi có thể cho em biết có thể xuất được không ạ?