cho mình xin thông số cài nc studio v5 máy kingcut x10 voi