Rất nhiều máy móc và chủ máy cho các bác tự liên hệ.
http://cnc2nd.com/