Nhìn bộ ảnh của các bác mà em mê, e mới vô nghề CNC này, hàng họ vẫn chưa có gì để giao lưu