Cần mua encoder Fanuc có mã như sau:
Pulse coder
A860-0304-T011 hoặc A860-0304-t112