Cần mua một bob planet CNC 4-5 Trục có kèm sòft về nghịch ngơm linh tinh, ai có hú mình
090 3942 sáu 89