như tiêu đề em cần hai bộ. Yêu cầu:
X ray 15 visme bước 10/20 hành trình 400 - 500
Z ray 15 visme 5/10 hành trình 150 - 200
BÁc nào có cho em xin giá, em cám ơn