Bác nào co thì cho e xin cái giá va hình ảnh nha. 01267920007