http://yongqiangjd.tw.taobao.com/cát...g=zh_CN:TB-GBK mình cần người mua hộ khoảng 120 mẫu ở shop này.cảm ơn