Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	S1.jpg 
Views:	0 
Size:	68.7 KB 
ID:	11676
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	S2.jpg 
Views:	0 
Size:	74.5 KB 
ID:	11677
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	S3.jpg 
Views:	0 
Size:	55.2 KB 
ID:	11678
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	S4.jpg 
Views:	0 
Size:	58.7 KB 
ID:	11679
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	S5.jpg 
Views:	0 
Size:	49.6 KB 
ID:	11680
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	S6.jpg 
Views:	0 
Size:	61.3 KB 
ID:	11681
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	Untitled.png 
Views:	52 
Size:	65.3 KB 
ID:	11682
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	Untitled1.png 
Views:	52 
Size:	109.9 KB 
ID:	11683

Hàng Germany như mới, các bác quan tâm thì alo em
09 35 39 31 37