các bác cứ xem từ từ, e góp tí cho vui nhà vui cửa