thích chế dữ vậy sếp ? con này hành trình ra sao ?